Strona Główna BIP Strona Główna
- O służbie przygotowawczej
 

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Wykształcenie:

1) wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

 Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
podoficerów
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego;
szeregowych
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju służby można zasięgnąć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Pila, ul. Kossaka 16 osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -14:30

 Mariusz JAŚKIEWICZ - tel. 261 52 20 24