Strona Główna BIP Strona Główna
- Procedura
 

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do służby przygotowawczej:

1)     postępowanie rekrutacyjne realizowane jest przez komisję rekrutacyjną powoływaną rozkazem organizacyjnym wojskowego komendanta uzupełnień;

2)     w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a)     przewodniczący,

b)    dwaj członkowie, w tym sekretarz;

3)     w postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiciel komendanta uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub centrum szkolenia, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tą służbę;

4)     postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej realizowane jest w dwóch etapach:

a)     po otrzymaniu zadań do realizacji w ramach powołania do służby przygotowawczej komisja rekrutacyjna, dokonuje wstępnej analizy wszystkich wniosków złożonych przez kandydatów do szkolenia w danym korpusie, a następnie typuje kandydatury ochotników do wezwania na postępowanie kwalifikacyjne,

b)    po stawieniu się kandydatów, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, którego efektem jest propozycja powołania na określony termin, specjalność wojskową do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub centrum szkolenia, zgodnie z otrzymanymi zadaniami;

5)     postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

a)    analizę złożonego wniosku wraz z dołączonymi dokumentami,

b)    analizę danych zawartych w ewidencji wojskowej,

c)    rozmowę kwalifikacyjną;

6)     podstawę uzyskania rekomendacji lub jej braku stanowią:

a)     wyniki nauczania, stwierdzone na podstawie świadectw,

b)    posiadane kwalifikacje i uprawnienia, stwierdzone na podstawie przedstawionych przez ochotnika dokumentów,

c)     wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach NSR,

d)    potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej;

7)     z postępowania rekrutacyjnego sporządza się sprawozdanie, które powinno zawierać rekomendację ochotników wezwanych do komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania do służby przygotowawczej lub wskazanie przyczyn braku takiej rekomendacji;

8)     niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata ubiegającego się o powołanie do służby przygotowawczej, który nie posiada orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej do:

a)     wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wykonania innych wymaganych badań, w tym określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej,

b)     wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej;

9)     pozostałe osoby do:

a)     wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej;

10) wydanie karty powołania, która jest decyzją administracyjną kończy pozytywne rozpatrzenie wniosku ochotnika o powołanie do służby przygotowawczej;

11) wojskowy komendant uzupełnień decyzją administracyjną odmawia powołania ochotnika do służby przygotowawczej w przypadku:

a)     uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o karalności kandydata do służby przygotowawczej,

b)     niepowołania ochotnika na określony turnus służby przygotowawczej, który został wskazany przez niego we wniosku o powołanie do tej służby,

12) postępowanie prowadzone w sprawie powołania do służby przygotowawczej wojskowy komendant uzupełnień umarza decyzją administracyjną w przypadku:

a)     uzyskania przez kandydata negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,

b)    niestawienia się ochotnika do wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub na rozmowę kwalifikacyjną w określonym terminie i miejscu,

c)     rezygnacji kandydata z ubiegania się o powołanie do służby przygotowawczej.

13) w przypadku braku możliwości powołania ochotnika do służby przygotowawczej, wojskowy komendant uzupełnień na wniosek ochotnika może postanowieniem zawiesić postępowanie w sprawie powołania do tej formy służby;

14) wojskowy komendant uzupełnień w przypadku pojawienia się możliwości powołania do służby przygotowawczej (otrzymanie zadań uzupełnieniowych na kolejny turnus), informuje o tym fakcie ochotnika i na jego wniosek podejmuje uprzednio zawieszone postępowanie;

15) wojskowy komendant uzupełnień wydaje postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania oraz przedstawia kandydaturę ochotnika do procesu kwalifikacyjnego realizowanego przez komisję rekrutacyjną;

16) jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania ochotnik nie zwróci się z wnioskiem o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane co oznacza, że wojskowy komendant uzupełnień decyzją administracyjną umarza postępowanie w sprawie powołania do służby przygotowawczej.