Strona Główna BIP Strona Główna
- Służba zawodowa
 

Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.) daje dużo większe możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej osobom, które spełniają określone wymagania.

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

·         posiadająca obywatelstwo polskie:

·         o nieposzlakowanej opinii;

·         której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;

·         posiadająca odpowiednie kwalifikacje;

·         posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kat. Z).

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1.    korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

a)    oficerów młodszych,

b)    oficerów starszych,

c)    generałów i admirałów;

2.    korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

a)    podoficerów młodszych,

b)    podoficerów,

c)    podoficerów starszych;

3.    korpus szeregowych zawodowych.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1.    do służby stałej – na czas nieokreślony – w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych;

2.    do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie – w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

 ·      Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat.

·      Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.

·      Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni służbę wojskową.

·      Warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu z żołnierzem jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej.

 Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

 

 KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

  Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, mianowaną na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki),po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

  Ponadto do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

·         oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

·          oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

-  posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

-  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 ·     oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

  Do służby stałej w korpusie podoficerów można powołać:

 ·         podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,
oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

·         podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

-  posiada wykształcenie średnie,

-  posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

-  pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

  Ponadto do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 ·         podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

·         żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).


Szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju służby można zasięgnąć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Pila, ul. Kossaka 16 tel. 261-52-20-00

1. mjr Mirosław Konopko -   tel. 261 52 20 20

2. Katarzyna Wawrzyńczak - tel. 261 52 20 23

e-mail: wkupila@ron.mil.pl

 pomocne linki:

 *   www.mon.gov.pl

 *   www.sgwp.mil.pl

 *   www.wojsko-polskie.pl