Strona Główna BIP Strona Główna
- Procedury
 

Osoba zainteresowana karierą oficerską w wojsku może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia określonej funkcji. Służba kandydacka jest okresem nie tylko studiów (nauki, szkolenia), ale także przygotowania do pełnienia w przyszłości zawodowej służby wojskowej.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego. Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe. Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.

WARUNKI FORMALNE:

Do służby kandydackiej może być powołana osoba:
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca orzeczoną zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej:
  • średnie z maturą – studia stacjonarne w akademiach wojskowych i szkołach oficerskich;
  • średnie – nauka w szkołach podoficerskich.

PROCEDURY REKRUTACYJNE

      Zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.) osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych składają wniosek wraz z niżej wymaganymi dokumentami:
 • świadectwo dojrzałości;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą
  niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne do uczelni wojskowych (Akademie Wojskowe, Wyższe Szkoły Oficerskie):

1. osoby posiadające świadectwo dojrzałościw terminie do dnia 31 marca danego roku –  bezpośrednio do rektorakomendanta uczelni wojskowej;

2. osoby posiadające świadectwo dojrzałości (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej) – w terminie do dnia 15 maja danego roku –  do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień;

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej po złożeniu wymaganych dokumentów do uczelni wojskowej jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań dopełnienia zawodowej służby wojskowej.

Informacje dotyczące naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych określają:
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.) - link
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.) - link
ZASADY PROWADZENIA NABORU NA SZKOLENIA WOJSKOWE ORAZ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA REKRUTACYJNE ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH NIŻEJ WYMIENIONYCH UCZELNI WOJSKOWYCHWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
W WARSZAWIE

im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 839 000
www.wat.edu.pl


 Znalezione obrazy dla zapytania wojskowa akademia techniczna


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI

im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 514
www.amw.gdynia.pl


 


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

WE WROCŁAWIU

im. gen. Tadeusza Kościuszki

51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel.
261 65 85 76
https://www.awl.edu.pl

 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 517 733
www.wsosp.deblin.plSzczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju służby można zasięgnąć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Pila, ul. Kossaka 16 tel. 261 52 20 00

1. Katarzyna Wawrzyńczak - tel. 261 52 20 23

2. mjr Mirosław Konopko - tel. 261 52 20 20

e-mail: wkupila@ron.mil.pl

pomocne linki:

*   www.mon.gov.pl

*   www.wojsko-polskie.pl