Strona Główna BIP Strona Główna
- Zostań lekarzem
 

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KORPUSIE MEDYCZNYM NA I ROK STUDIÓW
Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz pragnących zdobyć wykształcenie wyższe, podnieść swoje kwalifikacje, by w przyszłości zostać oficerem Wojska Polskiego.

REKRUTACJA

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na 1 rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku akademickim 2016/2017 przedstawia Uchwała Senatu. UCHWAŁA SENATU WSOWL
Wszelkie dodatkowe informację można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: http://www.wso.wroc.pl/

W terminie do 15 maja 2017 roku należy:

 • dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej WSOWL;
 • złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej
   i zatwierdzeniu kwestionariusza);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej).

Planowane potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim, na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 określono na poziomie 90 miejsc.
Podstawa – pismo Dyrektora Departamentu Kadr Nr DK/III/3071/17 z 15 lutego 2017 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN UWAGI
Składanie dokumentów do 15 maja 2017 r. ­    liczy się data złożenia dokumentów w WKU

Dzień stawiennictwa
w WSOWL na egzaminy
i rozmowę kwalifikacyjną

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.00

06-07.07.2017 r.

(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą mailową)

­    jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów,
w tym orzecze
ń RWKL
i pracowni psychologicznej
o zdolno
ści do zawodowej służby wojskowej.
Egzamin wstępny  

-    test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego)

-    sprawdzian sprawności fizycznej,

Rozmowa kwalifikacyjna  
Ogłoszenie wyników do 14.07.2017 r. Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl
Wcielenie do służby wojskowej i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL 17.08.2017 r. Stawiennictwo do godz. 9.00 WSOWL ul. Czajkowskiego 109 Wrocław