Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacja wojskowa
 

 

 

Kwalifikacja wojskowa 2018

Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.

W okresie od 30.01.2018 do dnia 27.04.2018 r. przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowej mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada  2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. 

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ na obszarze województwa wielkopolskiego

USTAWOWY OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • Mężczyźni - rocznik podstawowy - 19 lat;
  • Mężczyźni - rocznik starszy (którzy nie stawali do kwalifikacji wojskowej) - do 24 lat.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia 60 roku życia.


MOGĄ BYĆ PODDANI OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.
  • Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie działają podczas kwalifikacji wojskowej i ustalają następujące KATEGORIE ZDROWIA:

A - Zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

B - Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

D - Niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia "A" w czasie pokoju.

E - Trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne (14 dni), o ile nie zgłoszą one sprzeciwu w tej sprawie, za wyjątkiem osób, które uzyskały kategorię zdrowia B.