Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 

INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW KADRY REZERWY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile informuje, że  poszukuje kandydatów na kursy kadry rezerwy.

Na planowane w dniach 20.08.-16.11.2018 r. w AWL we Wrocławiu kursy oficerski, przeszkolenia rezerw w korpusie ŻW, Medycznym oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej ustala się następujące procedury postępowania:
a) żołnierze rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych,
b) osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

Wnioski o powołanie składać do 15.03.2018 r. do WKU

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy będą kierowani żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy mające miejsce stałego zameldowania na obszarze powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego i wągrowieckiego, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych i złożyły wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Pile. 


Wzór wniosku jest do pobrania >>tutaj<<

 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZA RZEZERWY

POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

1.  Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

2.  Na kursy przeszkolenia kierować żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadających kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych. Za dobór kandydata na kurs odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.

3.  Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje. Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

4.  Na kursy podoficerskie powoływać w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

 

Więcej informacji na temat kursów można uzyskać

pod nr tel. 261 52 20 18

UWAGA:

Złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu,  a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż potrzeb uzupełnieniowych, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile w pierwszej kolejności powoła ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny, kryzysowy lub kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.