Strona Główna BIP Strona Główna
- Jak zostać TERYTORIALSEM
 

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju.

 

Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,

3.      wiek co najmniej osiemnastu lat,

4.      nie był karany za przestępstwo umyślne,

5.      nie był przeznaczony do służby zastępczej,

6.      nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,

7.      nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,

8.      posiada wykształcenie:

·  co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,

·  co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

·  co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

·  posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;

·  posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

·  złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

 

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

·  osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;

·  byłym żołnierzom zawodowym;

·  członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;

·  absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa. 

Etapy powołania do WOT