Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

                Pomoc rekonwersyjna – to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy  i odbywania praktyk zawodowych.
Celem realizowanego w resorcie ON systemu jest objęcie w/w pomocą żołnierzy zawodowych w czasie służby wojskowej i w okresie 2 lata po odejściu ze służby)*, a także bezterminowo małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zajęć służbowych


PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2010.90.593 i 2010.107.697)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2015.144)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.113.745)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania,  pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.


ZAKRES POMOCY FINANSOWEJW ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:
          1.  przekwalifikowania zawodowego (szkolenia);
          2.  przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem, w   
               którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania 
               praktyki;
          3.  zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania
               praktyki zawodowej;

WYSOKOŚĆ POKRYWANYCH KOSZTÓW NA CELE SZKOLENIOWE
po  4 latach służby wojskowej  -  100 %  (2400zł)
po  9 latach służby wojskowej  -  200 %  (4800zł)
po 15 latach służby wojskowej -  300 %  (7200zł)    
NA PRZEJAZDY – do wysokości równowartości 20 przejazdów drugą klasą
                                pociągu według taryfy pospiesznej z uwzględnieniem
                                przysługujących ulg. (odległość powyżej 50 km)                                                          
NA NOCLEGI    -   równowartość 30 noclegów, których koszt jednostkowy
                               nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego
                               w odrębnych przepisach.

WARUNKI REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PRZEJAZDU DO MIEJSCA SZKOLENIA
Odległość miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania powyżej 50 km;
Ujęcie we wniosku o pomoc finansową na cele szkoleniowe kosztów przejazdów i noclegów
Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów potwierdzone oryginałami rachunków i biletów
Pozytywna decyzja dyrektora wojskowego biura emerytalnego

WZORY DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW
Załącznik nr 1 - Wniosek o finansowy o pomoc
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z ośrodka
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o kosztach poniesionych na przejazdy noclegi
Załącznik nr 4 - Wniosek do Dyrektora DSS o skierowanie na praktykę
Załącznik nr 5 - Zgoda dowódcy na odbycie praktyk i wysługa
Załącznik nr 6 - Zaświadczenie praktykodawcy
załącznik nr  7 - Zgoda dowódcy i wysługa lat
Załącznik nr 8 - Oświadczenie żolnierza o zam  zwol  z ZSW
Załącznik nr 9 - Wniosek ewidencyjny