Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc weteranom i poszkodowanym
 

 

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W PILE 

UL. KOSSAKA 16 

tel. 261 52 20 00

Koordynator - Stefan DĄBROWSKI tel. 261 52 20 17

 

Art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 Nr 205 poz. 1203) „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.

 

AKTY PRAWNE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weteran ma prawo do:
 1. Uzyskania legitymacji weterana,
 2. Asysty honorowej podczas pogrzebu,
 3. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,
 4. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej ¦ to uprawnienie dotyczy również rodziny weterana,
 5. Ubiegania się o zapomogę po ukończeniu 65. roku życia,
 6. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,
 7. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA).  
Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:
 1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
 2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
 3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
 4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
 5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 
 6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
 7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
 8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
 9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
 10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.
W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.
Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony - WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU
 

UWAGA, WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE STATUSU WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO KTÓRYCH DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZASOBACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO BĄDŹ ARCHIWUM MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ.
 
            Podstawą wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej jest wniosek osoby zainteresowanej przekazany korespondencyjnie lub osobiście do właściwego archiwum wojskowego.
Powyższy wniosek można pobrać tutaj: